085 0207700 info@profoled.nl

Wet en regelgeving

Nieu­we wet­ge­ving per 1 sep­tem­ber 2021

Ver­bod op con­ven­ti­o­ne­le licht­bron­nen

Sinds het ak­koord van Pa­rijs (2015) heb­ben zo­wel sti­mu­le­rings­maat­re­ge­len als ver­nieuw­de wet­ge­ving ge­richt op ener­gie­be­spa­ring en ver­duur­za­ming een ho­ge vlucht ge­no­men. On­danks de­ze maat­re­ge­len over­heerst in de Ne­der­land­se uti­li­teits­ge­bou­wen con­ven­ti­o­ne­le ver­lich­ting die gro­ten­deels be­staat uit flu­o­res­cen­tie-ar­ma­tu­ren (TL en PL).

Per 1 sep­tem­ber 2021 is er een ver­bod op het in cir­cu­la­tie bren­gen van een aan­tal zeer gang­ba­re con­ven­ti­o­ne­le licht­bron­nen, zo­als di­ver­se ty­pen TL-lam­pen. Dit leidt on­her­roe­pe­lijk tot pro­ble­men bij het on­der­houd van be­staan­de ver­lich­tings­in­stal­la­ties. Daar­naast moe­ten veel Ne­der­land­se be­drij­ven nu al vol­doen aan de ener­gie­be­spa­rings­plicht en moe­ten Ne­der­land­se kan­toor­ge­bou­wen per 1 ja­nu­a­ri 2023 mi­ni­maal be­schik­ken over een ener­gie­la­bel C. Leg daar­naast de kan­sen die nieu­we ver­lich­ting biedt op het ge­bied van smart buil­ding, vi­su­eel com­fort en werk­plek­be­le­ving en de tran­si­tie naar LED-ver­lich­ting in ge­bou­wen is de eni­ge lo­gi­sche keu­ze.

Wel­ke maat­re­ge­len zijn ur­gent, wat zijn de sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den en wel­ke kan­sen biedt een tran­si­tie naar LED-ver­lich­ting? En hoe maak je uit de tal­rij­ke op­los­sin­gen die ver­schil­len­de markt­par­tij­en bie­den de juis­te keu­ze.

Geen verplichting tot ledverlichting

Onze klanten vragen ons of led-verlichting per 1 juli 2020 verplicht wordt in bedrijven. Er zijn radiospotjes waarin die verplichting gesuggereerd wordt. Wij hebben het voor u uitgezocht

Motie is aangenomen

De Tweede Kamer nam een motie aan om bedrijven te verplichten uiterlijk per 1 juli 2020 alleen nog led-verlichting te gebruiken. Dit om CO2-uitstoot te verminderen en een lagere energierekening te krijgen.

Maar geen verplichting

Echter, een motie met een meerderheid aannemen, betekent nog niet dat het automatisch wetgeving wordt. Met andere woorden, er is momenteel géén verplichting tot led-verlichting per 1 juli 2020.

Let op: onder bepaalde condities is het plaatsen van ledverlichting al verplicht, omdat dit in de Erkende Maatregelen (EML) in het Activiteitenbesluit staat.

Het plaatsen van ledverlichting kan ook nodig zijn, om in 2023 aan de label C-plicht voor kantoorpanden te voldoen.

Mocht er aanvullende wetgeving op het gebied van led-verlichting van kracht worden, dan houdt PROFOLED u uiteraard op de hoogte.

Ons advies

PROFOLED constateert dat het plaatsen van led-verlichting in veel gevallen rendabel is en daarmee een goede manier is om energie te besparen.

Hier het antwoord van de minister op Kamervragen over de versnelde uitrol van led-verlichting in het bedrijfsleven.

Energielabel C verplicht vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die ten minste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter.
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.
 
Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

De kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie
De oppervlakte van de kantoorruimte <50% is van de totale oppervlakte van het gebouw
Het gaat om monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
Het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd, of onteigend.
profoled-kantoor